Att skada sitt barn

En bok om barnmisshandel genom förfalskning av symtom

även kallat

Munchausen Syndrome by Proxy

Barnmisshandel Genom Förfalskning av Symtom (BGFS)

Ibland tas ett barn - oftast ett mycket litet barn - till sjukvården med en ovanlig och förbryllande sjukdomsbild. När sjukdomshistorien och de fynd man gör vid undersökningen inte stämmer överens finns skäl till eftertanke. Så kan upptakten till att en misstanke om BGFS väcks se ut.


BGFS innebär att en förälder medvetet skapar symtom eller en sjukdomsbild hos sitt barn. Detta kan ske genom förgiftning, kvävning eller annan direkt påverkan på barnets kropp. Men det kan också vara så att bara sjukdomshistorien är falsk, påhittad. Som en följd av detta utsätts ändå barnet ofta för omfattande utredningar och behandlingar i strävan att försöka ge hjälp åt den falska sjukdomsbild som föräldern har presenterat. Barnet kan skadas av den direkta påverkan det utsätts för av föräldern men också genom onödiga utredningar, operationer och medicineringar som sjukvården utför. BGFS leder ibland till att barn dör eller får livslånga handikapp. De barn som sjukförklaras av sina föräldrar under lång tid kan också drabbas av svåra psykologiska föjldverkningar.

Björn Lundin

Barn- och ungdomspsykiater

Björn Lundin har varit verksam som barn- och ungdomspsykiater i 45 år. Under denna tid har han varit verksamhetschef för BUP-kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping och även ordförande i Svenska Föreningen i Barn- och ungdomspsykiatri (sfBUP). Björn är också leg psykoterapeut och handledare.


Ett fokus i den kliniska verksamheten har varit barn-som-far-illa. 1988 stötte han på sitt första fall av BGFS/MSbP i ett samarbete med barnläkaren Stefan Croner. Sedan dess har han följt den vetenskapliga utvecklingen och tillsammans med Stefan Croner skrev han 2001 en kunskapsöversikt om BGFS/MSbP i Läkartidningen
(länk till artikel). Björn har undervisat läkare under specialistutbildning, personal inom socialtjänsten och Barnahus samt blivande psykoterapeuter om denna form av barnmisshandel. Han har också konsulterat, medverkat i utredningar och som sakkunnig och expertvittne i domstolar i ärenden som gällt BGFS/MSbP.


Boken Att skada sitt barn är en sammanfattning av den samlade vetenskapen fram till 2022 och en redovisning av hans kliniska erfarenheter.